Material

Sharepics

Plakate

Kampagnen-Plakat (Klick für pdf)
Kampagnen-Plakat (Klick für pdf)

Transpi-Vorlagen

Kampagnen-Transpi, Vorlage 1 (Klick)
Kampagnen-Transpi,Vorlage 2 (Klick)
Kampagnen-Transpi,Vorlage 3 (Klick)
Kampagnen-Transpi mit Motto, Vorlage 1 (Klick)
Kampagnen-Transpi mit Motto, Vorlage 2 (Klick)

Zurück zur Kampagne